Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

Τεχνικός Οδηγός

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται τεχνική πληροφορία χρήσιμη για το σχεδιασμό έργων, που θερμαίνονται με
βιοκαύσιμα όπως τα συσσωματώματα
(pellets) και τα θρύμματα βιοκαυσίμων (wood chips). Τυπικά έργα μπορούν να
είναι κατοικίες ή δημόσια κτίρια (σχολεία, ΚΑΠΗ, Δημαρχεία ή μεγαλύτερα κτίρια με θερμικό φορτίο από 50-800
kW. Στο εύρος αυτό υπάρχουν αξιοσημείωτα οικονομικά πλεονεκτήματα και η σχετικά εύκοΑη υλοποίηση έργων,
γιατί η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε υπάρχοντα κτίρια.
Αφορά κυρίως σε συμβούλους επιχειρήσεων, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και ενεργειακές εταιρίες που έχουν μικρή
ή/και καμία εμπειρία, ενώ ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έργα.

Γιατί θέρμανση με ξύλα
Παράλληλα με τη φιλικότητα στο περιβάλλον και την τεχνολογική ωριμότητα μπορεί να αποτελέσει μία οικο-
νομικά ελκυστική λύση. επιπλέον ως εγχώρια πηγή προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον εφοδιασμό και σταθερότητα στην τιμή.

Πολιτικό πλαίσιο στήριξης
Η συμφωνία του Κιότο προβλέπει ότι η χρήση βιοκαυσίμων είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τον
περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η ευρωπαϊκή Καμπάνια για την απογείωση
(Campaign
for take off)
έχει βάλει ήδη ως στόχο μέχρι το 2003 στην ευρώπη 2000 MW συστημάτων θέρμανσης με ξυλοκάυσι-
μα σε μεγάλα κτίρια. Μερικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει εθνικά προγράμματα για τη ενεργειακή χρήση
της βιομάζας για την ενίσχυση των περιφερειακών οικονομιών και να δώσουν νέες προοπτικές στους αγρότες. Τέλος
η βιομάζα συμμετέχει στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
νώ η καύση καυσόξυλων είναι πολύδιαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο, η χρήση συσσωματωμάτων και θρυμμάτων βιοκαυσίμων σε αυτοματοποιημένους λέβητες ανταποκρίνεται στις πιο υψηλές προδιαγραφές απόδοσης, εκπομπών και άνε-
σης είναι μία νέα επιλογή που είναι ακόμησχετικά άγνωστη. Η τεχνολογία λεβήτων βιομάζας την τελευταία δεκαετία έχει επιτύ-
χει μεγάλη μείωση των εκπομπών, ενώ οι αποδόσεις είναι αντίστοιχες των λεβήτων πετρελαίου ή αερίου. Στην πρόοδο περι-
λαμβάνεται και η ενίσχυση της αξιοπιστίας της αυτόματης λειτουργίας του λέβητα.Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα ευρύ
φάσμα από ποιότητες στην αγορά. Οι εμπορικοί χρήστες στη βιομηχανία ξύλου που χρησιμοποιούν λέβητες, για να απαλλαγούν απο τα απορρίμματα τους, έχουν μικρότερες ποιοτικές απαιτήσεις από εκείνους για τις εφαρμογές σε κατοικίες. Η προσεκτική επιλογή υψηλής ποιότητας λέβητα είναι ουσιώδης για την υλοποίηση επιτυχημένου έργου σε κτίριο επαγγελματικό, δημόσιο ή για κατοικίες.

Η αγορά μεγαλώνει
Η θέρμανση με βιοκαύσιμα μπορεί να είναι οικονομική, γιατί τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικά φθηνότερα από τα ορυκτά καύσιμα.
Η θέρμανση κτιρίων είναι μία πολύ ευρεία ενεργειακή αγορά. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Αυστρία, η Δανία, η
Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία η αγορά αυτή μεγαλώνει γρήγορα τα τελευταία χρόνια.

Είναι Βιώσιμο ένα σύστημα θέρμανσης με βιοκαύσιμα;
Η όλη διαδικασία από την πρώτη ιδέα μέχρι μία πλήρη εγκατάσταση βιοενέργειας καλύπτει πολλές διαφορετι-
κές πτυχές, είναι αλήθεια ότι η οικονομική αξιολόγηση του έργου ότι θα πρέπει να γίνει και στην αρχή και στο τέλος
της διαδικασίας.
Τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης δουλεύουν παρόμοια με τα συμβατικά πετρελαίου ή αερίου, εκτιμάται ότι
στο μέλλον πολλά κτίρια θα θερμαίνονται με τον τρόπο αυτό.

Διαθέσιμος χώρος, προσεκτικός σχεδιασμός
Ένα σύστημα θέρμανσης με βιομάζα απαιτεί περισσότερο χώρο για τον λέβητα και την αποθήκευση του καυσί-
μου, αλλά και πρόσβαση στην παραλαβή του καυσίμου. Αν είναι πολύ λίγος διαθέσιμος χώρος δεν είναι πιθανά ένα
καλό έργο για την επίδειξη της νέας τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα το έργο να βρίσκεται στην
αρχική φάση του σχεδιασμού, ώστε να σχεδιαστεί ορθά.

Εφοδιασμός με καύσιμα
£νώ υπάρχουν διαθέσιμα βιοκαύσιμα σε όλη την Ευρώπη, ο εφοδιασμός τους συνήθως υστερεί σε οργάνωση. Τα
βιοκαύσιμα είναι διαθέσιμα από τις τοπικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, από όπου παράγονται υπο -
λείμματα επεξεργασίας, και από την πρωτογενή γεωργική και δασική παραγωγή. Η παραγωγή συσσωματωμάτων ξύλου,
που έχουν υψηλή πυκνότητα και ενεργειακό περιεχόμενο και μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις, μπο-
ρεί να βελτιώσει την κατάσταση σημαντικά και ο αριθμός των παραγωγών συσσωματωμάτων αυξάνει διεθνώς συνεχώς.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο μακροχρόνιος εφοδιασμός με σταθερή και καλή ποιότητα βιοκαυσί-
μων πριν την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης.

Συντήρηση του Λέβητα
Η κύρια διαφορά στη λειτουργία ενός λέβητα ξύλου και ενός πετρελαίου είναι ότι οι στάχτες θα πρέπει να απο-
μακρύνονται περιοδικά, είναι συνεπώς σημαντικό να αποσαφηνιστεί από την αρχή ποιος θα έχει την ευθύνη της
δουλειάς αυτής και της παρακολούθησης του αποθέματος καυσίμου. Αν χρησιμοποιείται λέβητας χωρίς αυτόματο
σύστημα καθαρισμού του εναλλάκτη, απαιτείται φροντίδα για τον καθαρισμό του λέβητα από την ιπτάμενη τέφρα.

Εκτίμηση των απαιτήσεων σε ισχύ και καύσιμο
είναι σημαντικό να αποσαφηνίζουν οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου στην αρχική φάση του σχεδιασμού γιατί θα
επηρεάσουν σημαντικά την οικονομικότητα της εγκατάστασης αλλά και την ορθή λειτουργία.
Αν το σύστημα θέρμανσης με ξύλα αντικαταστήσει ένα συμβατικό σε υπάρχον κτίριο, η προηγούμενη ζήτηση σε
καύσιμα είναι η καλύτερη βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής ζήτηση καυσίμου και απαιτήσεις σε ισχύ. Η απαι-
τούμενη ισχύς μπορεί να υπολογιστεί από τη θερμότητα που χρησιμοποιείται λαμβάνοντας υπόψη και την απόδο-
ση του λέβητα, τις ώρες πλήρους φορτίου για τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τη χρήση του κτιρίου.
Αν το σύστημα εγκατασταθεί σε νέο κτίριο το θερμικό φορτίο και η ενεργειακή ζήτηση θα υπολογισθούν με
βάση τα δεδομένα της μόνωσης και των επιφανειών, αλλά και τη ζήτηση σε ζεστό νερό πιο πολύ από τις προδια-
γραφές του κτιρίου που γενικά χρησιμοποιούνται.

Εκτιμώντας τα οικονομικά
Ο πιο εύκολος τρόπος για να συγκριθούν τα οικονομικά των διαφορετικών συστημάτων θέρμανσης είναι με τη
μέθοδο
VD12067. Ένα υπολογιστικό φύλλο για σύγκριση με τα κόστη των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης, μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί από την ιστοσελίδα
www.bioheat.info.
Στη Σουηδία το 20-25% του επενδυτικού κόστους, για ένα σύστημα θέρμανσης με βιοκαύσιμα σε υπάρχον κτί-
ριο, αφορά τα συστήματα αποθήκευσης του καυσίμου και το σύστημα ανάκτησης καυσίμου. Το 50% αφορά τον αυτο-
ματοποιημένο λέβητα συμπεριλαμβανομένου ενός απλού συστήματος καθαρισμού απαερίων και των λοιπών εγκα-
ταστάσεων που συνήθως υπάρχουν στο λεβητοστάσιο. Το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ εργασίας στοιβάσματος,
εγκατάστασης, σχεδιασμού, διοίκησης, κλπ.

Επιλογή Βιοκαυσιμων
Ιδιότητες συσσωματωμάτων και θρυμμάτων βιοκαυοιμων
Τα συσσωματώματα (πελετ) είναι τυποποιημένο κυλινδρικό βιολογικό καύσιμο που παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών,
πριονιδιών και τεμαχιδίων από καθαρά υπολείμματα ξύλου βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου. Στην παραγωγική διαδι-
κασία δεν χρησιμοποιούνται κόλλες ή χημικά πρόσθετα-μόνο υψηλή πίεση και ατμός. Σε κάποιες χώρες χρησιμοποιού-
νται σε ποσοστό 3% βιολογικά πρόσθετα όπως πατάτα ή άρωμα καλαμποκιού ή τα υγρά από τη χαρτοβιομηχανία.
είναι ουσιώδες τα συσσωματώματα (πελετ) να μην περιέχουν άλλα συστατικά ή προσμίξεις που αυξάνουν σημαντικά το
ποσό της στάχτης και συνεπώς δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα στο λέβητα, επιπλέον είναι σημαντικό τα συσ-
σωματώματα να έχουν συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες, ώστε να μη θρυμματίζονται εύκολα σε σκόνη, καθώς αυτή

Μέγεθος αποθήκης
Το μέγεθος της αποθήκης καυσίμου εξαρτάται από την αναμενόμενη ζήτηση καυσίμου, τον τύπο του, την αξιο-
πιστία στην τροφοδοσία, το διαθέσιμο χώρο, το μέγεθος του οχήματος τροφοδοσίας κλπ. Για υπάρχοντα κτίρια η
πλέον οικονομικά αποδοτική λύση είναι να προσαρμοσθεί η παραλαβή καυσίμου στον υπάρχοντα χώρο αποθήκευ-
σης, αντί να δημιουργηθεί νέος χώρος.
Δύσκολα ο αποθηκευτικός χώρος γεμίζει περισσότερο από το 70% και είναι σημαντικό να μπορεί να γίνεται η
τροφοδοσία χωρίς να περιμένουμε να αδειάσει τελείως. Έτσι, όταν κατασκευάζεται ένα νέο κτίσμα το ελάχιστο μέγε-
θος του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% μεγαλύτερος από ένα πλήρες φορτίο με βιοκαύσι-
μα ή 2 βδομάδες κατανάλωσης βιοκαυσίμου. επιπλέον:
/ Λάβετε υπόψη σας πως να αδειάσετε την αποθήκη σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος ή κατασκευών κάτω
από την αποθήκη.
/ Αναζητείστε επαφή με τις κατά τόπους κατασκευαστικές εταιρίες για να δείτε τις τοπικές προδιαγραφές και
ιδιαιτερότητες στη διαδικασία του σχεδιασμού.
/ Λογισμικό για τον υπολογισμό της ζήτησης σε βιοκαύσιμα μπορεί να παραληφθεί από την ιστοσελίδα

Σχεδιασμός αποθήκης και Λεβητοστασίου
Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη πρέπει να είναι γενικά χωριστά για λόγους πυροπροστασίας. Αφήστε αρκετό
χώρο γύρω από την εγκατάσταση για τυχόν συντήρηση και επισκευή.
Τυπικά ένα λεβητοστάσιο για λέβητα κάτω από 350 kW απαιτεί γύρω στα 20 m2. Παραδείγματα υπάρχουν στην
ιστοσελίδα
http://www.pelletshei2ung.at/einbau/beispiel.htm
Θέματα ασφαήείας της αποθήκης συσσωματωμάτων
Χώροι για την αποθήκευση συσσωματωμάτων ακολουθούν ειδικούς κανόνες ασφάλειας, ώστε να προλάβουν
προβλήματα όπως η καταστροφή της αποθήκης, οι εκρήξεις σκόνης και η αποσύνθεση του καυσίμου. Σε μία απο-
θήκη συσσωματωμάτων πρέπει:
1. Να εξασφαλίζονται συνθήκες στεγανότητας.
2. Να υπάρχει προστασία για τον τοίχο από το ξεφόρτωμα των συσσωματωμάτων.
3. Η πόρτα της αποθήκης να είναι ανθεκτική σε φωτιά και σταθερή.
4. Να αποφεύγονται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
5. Να υπάρχουν μονώσεις στους σωλήνες τροφοδοσίας του καυσίμου για προστασία από ηλεκτροστατικούς σπιν-
θήρες κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.
6. Οι τοίχοι να είναι αρκετά ισχυροί για να αντισταθούν στην πίεση των συσσωματωμάτων.
  1. Οι τοίχοι να αντέχουν σε φωτιά τουλάχιστο για 90 λεπτά.

Παραλαβή καυσίμου
Η παραλαβή των βιοκαυοιμων συνήθως γίνεται είτε με φορτηγά είτε με ελκυστήρες που αφήνουν το καύσιμο
(κυρίως για θρύμματα) στο άνοιγμα της αποθήκης ή από φορτηγά που ωθούν το καύσιμο (κυρίως συσσωματώματα (πελετ)).
Καθώς I m3 συσσωματωμάτων περιέχει 3-4 φορές το ενεργειακό περιεχόμενο I m3 ξηρών θρυμμάτων βιοκαυ-
σίμου, η παραλαβή είναι λιγότερο συχνή από τα θρύμματα. Για το λόγο αυτό, μεταξύ των άλλων, εγκαταστάσεις συσ-
σωματωμάτων είναι πιο εύκολα αποδεκτές από εγκαταστάσεις θρυμμάτων σε πυκνοκατοικημένα κέντρα πόλεων.

Αυτόματοι λέβητες ξύλου
Μεγάλη πρόοδος έχει γίνει με σκοπό την υψηλότερη απόδοση και τις μειωμένες εκπομπές σκόνης και CO.Έχουν επιτευχθεί βελτιώσεις ιδιαίτερα στο σχεδιασμό του χώρου καύσης, την τροφοδοσία αέρα στην καύση και το
σύστημα αυτομάτου ελέγχου για τη διεργασία της καύσης. Λέβητες τελευταίας τεχνολογίας με αυτόματη έναυση
έχουν αυξήσει την απόδοση από 60-92% στην τελευταία δεκαετία, ενώ έχουν κατεβάσει τις εκπομπές
CO από 5000mg/m3 σε 50 mg/m3. Η ετήσια απόδοση - η σχέση της ενέργειας που λαμβάνεται στην πράξη προς το ενεργειακό
περιεχόμενο του καυσίμου φτάνει μία μέση τιμή 78% για εγκαταστάσεις θέρμανσης με βιοκαύσιμα σε μεγάλα κτίρια.
Έχει μεγάλη σημασία να επιλεγεί λέβητας τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλος για υψηλές απαιτήσεις σε κτίριο
για κατοικίες. Συμβατικοί λέβητες σχεδιασμένοι για τη χρήση σε βιομηχανίες ξύλου μπορεί να προκαλέσουν σημα-
ντικές εκπομπές, να έχουν μικρότερη απόδοση, να χρειάζονται σημαντικά περισσότερη συντήρηση και να μην έχουν
την απαραίτητη λειτουργική αξιοπιστία.


Αντιμετώπιση των διακυμάνσεων φορτίου και αύξηση
της ασφάλειας εφοδιασμού

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα κάθε σύστημα θέρμανσης υπάγεται σε ένα μεγάλο εύρος φορτίων που εξαρτώ-
νται από τον καιρό, τη συμπεριφορά του χρήστη κ.λπ. Για το λόγο αυτό:

οι ανεμιστήρες αερα και απαεριων, αππα και οι κοχπιωτοι μεταφορείς για την πνευματική μεταφορά του καυσίμου.
Για να αποφευχθούν προβλήματα θορύβου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:
1. Τα υπνοδωμάτια δεν πρέπει να βρίσκονται ακριβώς πάνω από το λεβητοστάσιο, επίσης οι καμινάδες, αν είναι
δυνατόν, να μην περνούν από τα υπνοδωμάτια.
2. Αν το κτίριο είναι νέο, ένα αποδοτικό μέτρο είναι να διαχωριστεί το πάτωμα του λεβητοστασίου και της απο-
θήκης καυσίμου από τους τοίχους με ελαστική γέμιση μεταξύ του πατώματος και των τοίχων
3. Κάθε σημείο επαφής μεταξύ μηχανικών τμημάτων και τοίχων/πατωμάτων θα πρέπει ακουστικά να μονωθεί (π.χ.
όπου ο μεταφορέας περνά από τον τοίχο της αποθήκης στο λεβητοστάσιο, κ.λπ.)
4. Ρωτείστε τον κατασκευαστή του λέβητα τι έχει κάνει για να περιορίσει τις εκπομπές θορύβου.
5. επισκεφτείτε εγκαταστάσεις που λειτουργούν για να συγκρίνετε θορύβους κατά τη λειτουργία.
6. Οι καμινάδες από χάλυβα είναι πιο θορυβώδεις
7. Για λόγους θορύβου, αλλά και για άλλους τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους ένα ξεχωριστό (υπόγειο) κτίριο
για το λέβητα και την αποθήκευση μπορεί να είναι η προτιμότερη επιλογή.
θόρυβος μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια του εφοδιασμού με καύσιμο. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί με
τη χωροθέτηση, αλλά και πρακτικές διευθετήσεις του εφοδιασμού σε καύσιμο π.χ. καθορίζοντας τον εφοδιασμό σε
καύσιμο τη μέρα και βδομάδα που θα απουσιάζουν οι γείτονες.
Προετοιμασία θερμού νερού και ενσωμάτωση της ηλια-
κής ενέργειας
0 συνδυασμός λέβητα βιοκαυσίμου με ηλιακό σύστημα για τη θέρμανση νερού είναι μία ιδιαίτερα ελκυστική
λύση. Το ηλιακό σύστημα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπόλοιπο, ελαχιστοποιώντας τις ώρες λει-
τουργίας του λέβητα βιοκαυσίμου. Η δεξαμενή αποθήκευσης θερμότητας από το ηλιακό σύστημα μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων φορτίου. Με τον ορθό σχεδιασμό, ηλιακή ενέργεια μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για την ετοιμασία θερμού νερού και για θέρμανση χώρου. Στο μέλλον η ηλιακή ενέργεια θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ψύξη με τις νέες καινοτομικές τεχνολογίες (π.χ.
. £πί πλέον
μία ομάδα με ηλιακούς συλλέκτες προσθέτει αξία στο έργο, σε όρους περιβαλλοντικού
«image».
Δύο συστήματα, που συνδυάζουν ηλιακή ενέργεια και βιομάζα, έχουν αναπτυχθεί προσφέροντας αξιοσημείωτα
πλεονεκτήματα σε όρους απλότητας, κόστους και ενεργειακής απόδοσης. Και τα δύο βασίζονται στην ιδέα της ολο-
κλήρωσης θερμικών αναγκών για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Το «σύστημα 2 σωλήνων» έχει σημαντικά μικρό-
τερες απώλειες, απαιτεί λιγότερες εγκαταστάσεις, μπορεί να επεκταθεί εύκολα και επιτρέπει τη χρήση σε μεγάλα
ποσά ηλιακής ενέργειας.

Σύστημα δύο σωλήνων με αποκεντρωμένη αποθήκευση ζεστού νερού
Η θερμότητα παράγεται είτε από τον ηλιακό συλλέκτη είτε από τον λέβητα. Το σύστημα είναι ελκυστικό π.χ.
μακρόστενα σπίτια με σχετικά μακρές σωληνώσεις καθώς επιτρέπει την ελάττωση των απωλειών από την κυκλο-
φορία μόνο περιοδικά (π.χ. 2 φορές τη μέρα) ώστε να φορτωθεί η αποθήκη ζεστού νερού.

Σύστημα δύο σωλήνων με απευθείας προετοιμασία ζεστού νερού

Ακόμη φθηνότερο από το σύστημα αυτό είναι το σύστημα 2 σωλήνων με απευθείας προετοιμασία ζεστού νερού
μέσω εναλλάκτη. Ο εναλλάκτης ολοκληρώνεται σε σταθμό μεταφοράς θερμότητας που επίσης περιλαμβάνει μετρη-
τές για κρύο νερό και θερμότητα, ηλεκτρονική επικοινωνία με το λεβητοστάσιο και άλλα υδραυλικά στοιχεία.

Τηλεθέρμανση μικρών οικισμών και συγκροτημάτων κατοικιών
Ο όρος τηλεθέρμανοη αναφέρεται στην παροχή και μεταφορά θερμικής ενέργειας από μία κεντρική μονάδα
παραγωγής προς έναν αριθμό περιφερειακών καταναλωτών, μέσω ενός δικτύου αγωγών μεταφοράς.
Οι καταναλωτές της θερμικής ενέργειας μπορεί να είναι οι κατοικίες ενός οικισμού ή μιας κοινότητας ή οι
βιοτεχνίες και βιομηχανίες, που ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη μονάδα παραγωγής. Η τελικές χρήσεις
της θερμικής ενέργειας στην περίπτωση του οικιακού τομέα είναι η θέρμανση χώρων και η παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης.
Γενικά μία μονάδα τηλεθέρμανσης αποτελείται από το σταθμό παραγωγής της θερμότητας και το σύστημα
διανομής του θερμού νερού. Ο κεντρικός σταθμός παραγωγής περιλαμβάνει τους χώρους αποθήκευσης και τον
εξοπλισμό προεπεξεργασίας της βιομάζας, το σύστημα τροφοδοσίας της βιομάζας, το θάλαμο καύσης και το
λέβητα, το σύστημα καθαρισμού των απαερίων, το σύστημα συμπύκνωσης των απαερίων, την καμινάδα και το
σύστημα απομάκρυνσης της στάχτης.
Το σύστημα διανομής περιλαμβάνει το δίκτυο των σωληνώσεων μεταφοράς του θερμού νερού και τους σταθ-
μούς σύνδεσης με τους καταναλωτές. Στο σύστημα διανομής περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης
των καταναλωτών (δίκτυα σωληνώσεων, θερμαντικά σώματα κλπ.). Οι αγωγοί του δικτύου διανομής είναι προ-
μονωμένοι για την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας. Αποτελούνται από εσωτερικό χαλύβδινο αγωγό, με
περίβλημα μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα πολυαιθυλενίου.
Το θερμό νερό, που παράγεται στον κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας από την καύση της βιομάζας,
τροφοδοτεί μέσω υπόγειου δικτύου αγωγών τους χρήστες, για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέρμανση χώρων
και παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Στη συνέχεια επιστρέφει μέσω του διοωλήνιου δικτύου αγωγών στην κεντρι-
κή μονάδα όπου επαναθερμαίνεται.
Η τεχνολογία της τηλεθέρμανοης με χρήση βιομάζας είναι επιτυχώς δοκιμασμένη σε άλλες χώρες όπως η
Σουηδία, η Δανία και η Αυστρία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου