Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

PELLETS η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
“PELLETS FOR EUROPE”
ΚΑΠΕ, 14 Ιανουαρίου 2005
κ. Ιωάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος ΚΑΠΕ
Η βιομάζα θεωρείται στις μέρες μας ως μια από τις σημαντικότερες πηγές
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως αυτό απορρέει από τα επίσημα Ευρωπαϊκά έγγραφα
ενεργειακής πολιτικής (Λευκή Βίβλος COM (1997) 599, Πράσινη Βίβλος COM
(2000) 769 και σχετικές κοινοτικές οδηγίες και εκθέσεις).
Σήμερα, η προερχόμενη από τη βιομάζα ενέργεια, η βιοενέργεια, αντιστοιχεί σε
ποσοστό περίπου 3% της συνολικής ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης (ΕΕ15).
Αυτό το ποσοστό αφορά, κατά κύριο λόγο, την ενέργεια από ξύλο και σε μικρότερο
βαθμό την ενέργεια από βιοαέριο και τα βιοκαύσιμα .
Η κύρια χρήση της βιομάζας σε ευρωπαϊκό επίπεδο εστιάζεται στην παραγωγή
θερμικής ενέργειας στον οικιακό, κτιριακό και βιομηχανικό τομέα, ενώ αρκετές
χώρες (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Εν. Βασίλειο, Γαλλία κ.ά) κινούνται ήδη
προς συστήματα υψηλότερης βιομηχανικής απόδοσης, μέσω της συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού και θερμότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Φιλανδία, η
βιοενέργεια καλύπτει το 50 % των θερμικών αναγκών και το 20% της πρωτογενούς
ενεργειακής κατανάλωσης (2003).
Σταθερά ανερχόμενη πορεία παρουσιάζουν επίσης τα βιοκαύσιμα, ειδικά μετά την
ανακοίνωση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας. Κατά το 2003, παρήχθησαν στην
Ευρώπη περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια τόννοι βιοαιθανόλης και βιοντήζελ, με
την παραγωγή του τελευταίου να αποτελεί το 82.2 % της συνολικής.
Στην Ελλάδα το 2003, η βιομάζα που καταναλώθηκε, κυρίως στον οικιακό τομέα και
στις βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου ανήλθε σε 994 χιλ. ΤΙΠ. Από αυτή την
ποσότητα το μεγαλύτερο μέρος, 700 χιλ. ΤΙΠ, αφορά στην κατανάλωση καυσόξυλων
στον οικιακό τομέα, κι η υπόλοιπη στην κατανάλωση υπολειμμάτων επεξεργασίας
ξύλου από τις αντίστοιχες βιομηχανίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και δύο
σημαντικές μονάδες συμπαραγωγής με καύσιμο βιοαέριο (συνολική ισχύ 21 MW).
Άλλες υφιστάμενες εφαρμογές με καύσιμο βιομάζα στη χώρα μας είναι η θέρμανση
θερμοκηπίων (π.χ με πυρηνόξυλο, κυρίως σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως είναι
η Λακωνία, η Κρήτη, κλπ.), η θέρμανση κτιρίων με ατομικούς/κεντρικούς λέβητες
βιομάζας (ξύλο, πυρηνόξυλου, κ.ά.) κι η παραγωγή θερμότητας για ξήρανση σε
γεωργικές βιομηχανίες, όπως τα εκκοκκιστήρια, τα πριστήρια ξυλείας, τα
πυρηνελαιουργεία, κ.ά.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η χώρα μας, λόγω των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών
που επικρατούν, παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη μελλοντικών
επενδύσεων στον τομέα αυτό. Η μεγάλη ποικιλία σε υπάρχουσες πρώτες ύλες
(γεωργικά και δασικά υπολείμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), καθώς κι
οι καταγεγραμμένες υψηλές αποδόσεις για ένα σημαντικό αριθμό ενεργειακών
καλλιεργειών (για υγρά και στερεά βιοκαύσιμα), ενισχύουν την ανάγκη για άμεσες
και συντονισμένες δράσεις που θα υποστηρίξουν τόσο τα αρμόδια κυβερνητικά
όργανα -με έμφαση στα άμεσα εμπλεκόμενα Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος- όσο και τους μελλοντικούς επενδυτές,
έτσι ώστε να προδιαγράψουν σωστά τις ενέργειες τους, επιλέγοντας αλυσίδες
παραγωγής βιοενέργειας με το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικής κι οικονομικής
απόδοσης και την ανάλογη μείωση του επενδυτικού ρίσκου.
Στον τομέα αυτό ανήκει κι η προσπάθεια προώθησης των (pellets) συσσωματωμάτων
από βιομάζα, τα οποία πλεονεκτούν έναντι των συμβατικών μορφών (άχυρο,
θρυμματισμένο ξύλο, κ.ά.) σε ευκολία διαχείρισης, διακίνησης και χρήσης.
Το ΚΑΠΕ, εναρμονιζόμενο τόσο με την Ευρωπαϊκή πολιτική, όσο και με τις
ελληνικές κατευθύνσεις για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
την ανάπτυξη βιώσιμων σχημάτων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, έχει αναπτύξει
αξιόλογη δραστηριότητα, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, κι έχει αποκτήσει
σημαντική τεχνογνωσία μέσα από τη συστηματική του συμμετοχή σε σχετικά
ερευνητικά έργα κι ανθρώπινα δίκτυα.
Η τεχνογνωσία αυτή, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό και τις υποδομές που διαθέτει,
επιτρέπει στο ΚΑΠΕ αφ’ ενός μεν να στηρίξει τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό στον
τομέα, αφ’ ετέρου να υποστηρίξει τεχνικά την εσωτερική αγορά και να συνδράμει
στην ανάπτυξή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου